МІСЦЕ ГАЛИЦЬКОГО КРАЙОВОГО СЕЙМУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

  • В.В. Євдокимов
Ключові слова: Галицький сейм, політико-правова думка, конституція, конституційна епоха, нормотворча діяльність, правова свідомість

Анотація

У статті здійснюється систематизація основних етапів становлення політико-правової думки в Га­личині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Основна увага приділяється діяльності Крайового сей­му, який в умовах конституціоналізму став центром політичного життя краю. Нормотворча діяльність сейму, що стосувалася місцевих питань, була вагомим кроком для отримання практичного політичного досвіду українськими депутатами, які в 1890-х роках ввійшли в політичну стадію свого організаційно­го оформлення.

Посилання

1. Андрусяк Т. Українська правова думка в Галичині (перші десятиліття XIX ст.). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 21, 2012. С. 115–122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_5.
2. Батенко Т. До історії формувань виборчої системи в Галичині… Республіканець. 1994. № 3–4. С. 35–39.
3. Ілин Л. Галицький крайовий сейм у системі українського парламентаризму. Visegrad Journal on Human Rights. № 2. Частина 2, 2017. С. 105–109. URL: http://vjhr.sk/archive/2017_2/part_2/18.pdf.
4. Ілин Л.М. Організація роботи та правовий статус апарату Галицького крайового сейму (1861–1918 рр.). Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Вип 4, 2011. С. 163–170. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2011_4_30.
5. Ілин Л.М. Правова діяльність української фракції Галицького крайового сейму під час Третьої каденції 1870– 1876 рр. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: «Право». редкол. Ю.М. Бисага, Д.М. Белов, С.Б. Булеца та ін. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. Вип. 24. Т. 1. С. 37–40.
6. Макарчук В.С. Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки, 2016. № 837. С. 396–403. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vnulpurn_2016_837_65.
7. Мельник І. Галицькі партії в минулому. URL: https://zbruc.eu/node/2211.
8. Михальський Ю. Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку XX століття (1902–1914). Львів: Каменяр, 2002. 166 с.
9. Мікула О. Антинародна сутність Галицького крайового сейму. Право України, 2003. № 1. С. 130–133.
10. Никифорак М.В. Розвиток правових основ австрійського парламентаризму у 1859–1918 рр. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. прац. Вип. 105: Правознавство. Чернівці: Рута, 2001. С. 29–33.
11. Юліан Романчук – сеньйор галицьких політичних і громадських діячів. URL: http://galych.com.ua/index.php/ istoriia-halycha/postati/istorychni/item/432-yulian-romanchuk-senior-halytskykh-politychnykh-i-hromadskykh-diiachiv.
12. Arkusza O. Ukraińskie przedstawicielstwo w sejme galicyjskim. Ukraińskie tradycje parlamentarne, XIX – XX wiek. pod redakcją Jarosłwa Moklaka. Kraków, 2006. S. 13–57.
13. Kaiserliches Patent (vom 26. Februar 1861) URL: http://www.verfassungen.de/at/februarpatent61.htm.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
15-18
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ