ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

  • І.В. Антошина
Ключові слова: правова система, інформація, інформаційне суспільство, влада, інформаційна влада, ЗМІ, Інтернет, інформаційний простір

Анотація

У статті йдеться про необхідність формування інформаційної влади в Україні. Функціонування ін­формаційного суспільства істотним чином змінює правову систему, впливає на здійснення принципу верховенства права, забезпечення прав людини. Показано, що інформаційна влада діє силою автори­тету, є неймовірно потужною та достатньо поширює свій вплив на широкі маси, її волевиявлення не має конкретних адресатів та виступає специфічною владою. Проаналізовано ЗМІ як інструмент, який впливає на настрої, думки, а в результаті і на дії, формує подальшу поведінку особистості та суспіль­ства у цілому.

Посилання

1. Соснін О. Проблеми правового регулювання інформаційної політики в Україні. Віче. 2008. № 20(233). С. 22–26.
2. Юзвишин И.И. Информациология. М.: Информациология, 1996. 220 с.
3. Ярох А.І. Інформаційний простір та засоби масової інформації: концептуальна модель. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. 2011. № 968. Сер.: «Соціальні комунікації». Вип. 3. С. 30– 34
4. Е. Тоффлер Проблемы власти на пороге ХХІ века. Свободная мысль.1992. № 2. С.113–120.
5. Колодій І. Поняття та зміст інформації: соціальні та правові аспекти. Підприємство, господарство і право. 2007. № 1(133). С. 83–86.
6. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа. К.: Юрид. думка, 2006. 384 с.
7. Бєляков К.І. Інформаційно-правові дослідження, становлення та перспективи розвитку. Інформація і право: наук. журн. 2011. № 2. С. 4–12.
8. Кастельс М. Информационные технологии, глобализация и социальное развитие; пер. з англ. Т. Мосенцевой (по тексту: Manuel Castells. Information Technology, Globalization and Social Development. UNRISD Discussion Paper. 1999. № 114, September.
9. Ржевська Н.Ф. Політична влада та інформація, місце інформаційної влади у інформаційному суспільстві. URL: jrnl. nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/2950
10. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина: монографія. К.: МАУП, 2003. 424 с: URL: http://politics.ellib. org.ua/pages-3665.html
11. Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. М.: ЗАО Изд-во Центрополиграф, 2000. 648 с.
12. Турченко Ю. ЗМІ як впливовий чинник реалізації політичного процесу Громадське суспільство. Політичний менеджмент. № 4. 2009. С. 115–118.
13. Каращук М. Інформаційна влада: сутність та особливості впливу. Наукові записки. Вип. 3 (59) С. 324–335.
Опубліковано
2018-06-27
Сторінки
11-14
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ