ҐЕНЕЗА ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГІОНУ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ З 1957 ПО 1987 РОКИ

  • Максим Миколайович Колісник
Ключові слова: економічна територія, адміністративне утворення, регіональний розвиток, ідентичність, суб’єкт управління, право Європейських Співтовариств

Анотація

Мета. У статті досліджено виникнення, розвиток та типологію регіонів у нормативно-правових актах Європейських Співтовариств. Метою статті є вивчення феномену регіону в “acquis communautaire” під час формування Європейського єдиного ринку. Методи, застосовані у статті, включають етимологічний, історичний та порівняльно-правовий. За результатами етимологічного аналізу визначено походження регіону як частини території однієї держави чи групи держав, що є однорідною за одним або сукупністю критеріїв і має специфічні інтереси, які її якісно відрізняють від інших територій. В юридичному сенсі регіон не є абстрактним явищем і означає конкретну територію зі спільнотою людей.

Результати історичного аналізу розкрили концептуальний підхід Європейських Співтовариств до регіонів, який, з одного боку, визначає території за їх економічною структурою (промислові, напівпромислові та переважно аграрні), а з іншого, враховує динамічні фактори економічних, соціальних та технічних змін (демографічні тренди, зайнятість та регіональне виробництво). Результати порівняльного аналізу полягають у визначенні правового підґрунтя поняття «регіон» як адміністративно-територіального утворення та його складових частин, які пов’язані зі спільними проблемами регіонального розвитку і можуть бути статистично виміряні та порівняні. У статті підкреслюється, що даний підхід до регіону обґрунтовується політичними та статистичними факторами. Відповідно, в європейському праві досліджуваного періоду виокремлено типологію регіонів за критерієм інтенсивності проблем соціально-економічного розвитку: найменш розвинуті регіони; занепадаючі промислові регіони, аграрні регіони; урбанізовані проблемні регіони; периферійні регіони; прикордонні території з особливими потребами.

Висновки статті підкреслили тенденцію до передачі повноважень у галузі регіонального розвитку Європейському Економічному Співтовариству, що вдосконалює механізми та інструменти управління (правові, фінансові та ін.). Іншим висновком є розкриття тренду поступової трансформації регіону з об’єкта в суб’єкт управління розвитку в ЄЕС.

Посилання

1. Багатомовний юридичний словник-довідник. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. 543 с.
2. Договір про заснування Європейської Спільноти 082/2006 / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_017?find=1&text=%F0%E5%E3%B3%E E%ED#w143 (дата звернення: 01.06.2019).
3. Регион / Толковый словарь иностранных слов. URL : http://www.onlinedics.ru/slovar/inyaz/r/region.html (дата звернення: 04.06.2019).
4. Cловарь иностранных слов 1933 года. URL : http:// www.megaslov.ru/html/r/regional5n3y.html (дата зверенення: 01.07.2019).
5. A Regional Policy for the Community (Second Memorandum on Regional Policy in the Community) : Communication of the Commission COM (69) 950 of 15th of October 1969 / Commission of the European Communities, Brussels. – 1969. URL : http://aei.pitt.edu/35572/1/A1608.pdf (дата звернення: 01.06.2019).
6. Boldrin M. Inequality and Convergence in Europe’s regions: reconsidering European regional policies / M. Boldrin, F. Canova. URL : https://www.researchgate. net/publication/299067370_Inequality_and_convergence_in_ Europe's_regions_reconsidering_European_regional_policies (дата звернення: 02.06.2019).
7. Establishing a European Regional Development Fund : Council Regulation (EEC) No 724/75 of 18 March 1975. Official Journal L 073 , 21/03/1975 P. 0001 - 0007. 1975. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31975R0724 (дата звернення: 03.06.2019).
8. Establishing a European Regional Development Fund : Council Regulation (EEC) No 724/75 of 18 March 1975 (OJ No L 73, 21. 3. 1975, p. 1). Official Journal of the European Communities, No C 36/12. 1979. URL : https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1979_036_R_ 0012_01&qid=1562766453048&from=EN (дата звернення: 02.06.2019).
9. First memorandum by the Common Market Commission to the Council of Ministers on regional policy in the European Economic Community SEC (65) 1170 final, 1 May 1965 // EU Commission - SEC Document. – 1st of Mai 1965. URL : http://aei. pitt.edu/5200/1/5200.pdf (дата звернення: 03.06.2019).
10. Le nouveau PETIT ROBERT : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris, 2000. 2841 p.
11. Manzella G. The turning points of EU Cohesion policy. Report Working Paper of European Commission. 2009. С. 1–28. URL : https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/ pdf/8_manzella_final-formatted.pdf (дата звернення: 03.06.2019).
12. On the European Regional Development Fund : Council Regulation (EEC) No 1787/84 of 19 June 1984. Official Journal L 169, 28/06/1984 P. 0001. – 1984. URL : https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?qid=1562844262580&uri=CELEX:3198 4R1787 (дата звернення: 03.06.2019).
13. Rapport sur les problèmes de la politique régionale et les voies et les moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation d'une telle politique dans la Communauté des Six / Documents des séances de l'Assemblée parlementaire européenne 1960-1961. 1960. URL : http://aei.pitt.edu/88636/1/1960-61.60.24.pdf (дата звернення: 03.06.2019).
14. Rapports de groupes d'experts sur la politique régionale dans la CEE. Commission de Communauté Économique Européenne, Bruxelles. 1964. URL : http://aei.pitt.edu/33584/7/ A201.pdf (дата звернення: 03.06. 2019).
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
5-10
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ