ПРАВОВА, СУСПІЛЬНА ТА ЕСТЕТИЧНА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПРАВОВОЇ АНОМІЇ

  • А.С. Романова
  • О.Л. Чорнобай
Ключові слова: правосвідомість, суспільна свідомість, правова поведінка, естетична свідомість, самореалізація, соціум

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей впливу правової, суспільної та естетичної свідомості людини на векторне спрямування її самореалізації та поведінки в умовах суспільно-правової аномії.

Посилання

1. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посіб. К.: Атіка, 2004. 497 с.
2. Раз Дж. Моральні засади свободи / пер. з англ. В. Василюка та О. Тереха. К.: Веселка, 2001. 430 с.
3. Цалін С.Д. Принцип свободи волі в історії соціальної філософії та філософії права. Х.: Основа, 1998. 328 с.
4. Бойченко І.В., Куценко В.І., Табачковський В.Г. Суспільні закони та їх дія. К.: Наук. думка, 1995. 212 с.
5. Колесніков М.П., Колеснікова О.В., Лозовой В.О. Естетика: навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2003. 208 с.
6. Філософський словник соціальних термінів. Х.: Корвін, 2002. 672 с.
7. Сливка С.С. Професійна культура юриста (теорети- ко-методологічний аспект). Львів: Світ, 2000. 336 с.
8. Графский В.Г. Традиции и обновление в праве: ценно- стное измерение перемен. Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. М., 1996. 248 с.
9. Бачинін В.А., Журавський В.С., Панов М.І. Філософія права: словник. К.: Ін Юре, 2003. 408 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
178-181
Розділ
СЕКЦІЯ 11 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА