СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ

  • О.Р. Вайцеховська
Ключові слова: міжнародна правосуб’єктність, міжнародне фінансове право, міжнародні фінансові відносини, держава, приватна юридична особа

Анотація

У статті проаналізовано правовий статус учасників фінансових відносин міжнародного характеру. Розглянуто теоретичні підходи до поняття міжнародної правосуб’єктності. На підставі виявлення елементів міжнародної правосуб’єктності в учасників сучасних фінансових відносин міжнародного харак- теру визначено коло суб’єктів міжнародного фінансового права.

Посилання

1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: підручник; за ред. В.Г. Буткевича. К.: Либідь, 2002. 608 с.
2. Тарасов О.В. Проблема суб’єкта в міжнародному публічному праві: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.11; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2014. 509 с.
3. Черкес М.Ю. Міжнародне право: підручник. 5-е вид., випр. і доп. К.: Знання, 2006. 397 с.
4. Консультативное заключение Суда ООН от 11 апреля 1949 года «Возмещение за увечья, понесенные на службе Организации Объединенных Наций». Краткое изложение решений, консультивных заключений и постановлений Международного Суда 1948-1991. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1993. 287с.
5. Угода про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку від 25.05.1990. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_062
6. Cassese A. International Law. Oxford, 2001. 469 р.
7. Колосов Ю.М. Некоторые современные вопросы международного права. Советское государство и право. 1990. № 11.
8. Фердросс А. Международное право; под. ред. Г.И. Тункина; пер. с нем. М., 1959. 652 с.
9. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
10. Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические проблемы: Дипломат. акад. МИД Рос. Федерации. М.: Междунар. отношения, 1993. 294 с.
11. Черкес М.Ю. Міжнародне право: підручник. 5-те вид., випр..і доп. К.: Знання, 2006. 397 с.
12. Шумилов В.М. Международное финансовое право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Междунар. отношения, 2011. 328 с.
13. Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник для магистров. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. 612 с.
14. Міжнародне публічне право: підручник / за ред. Репецького В.М. Київ, Знання, 2011. 437 с.
15. Щіпцов О.А., Анцелевич Г.О., Висоцький О.Ф. та ін. Сучасне міжнародне морське право і практика його застосування Україною: Наукове видання. К.: «Наукова думка», 1995. С. 328. 342 с.
16. Статті Угоди Міжнародного валютного фонду від 22.07.1944 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_921/page
17. Угода про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку від 25.05.1990 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_062
18. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 1965 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_060.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
163-167
Розділ
СЕКЦІЯ 10 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО