ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ КЕРІВНИКОМ ОРГАНУ ПРОКУРАТУРИ: ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ

  • О.В. Хрущ
Ключові слова: керівник прокуратури, планування робочого часу, організація роботи, управління, ефективність діяльності, розподіл обов’язків

Анотація

Стаття присвячена особливостям планування використання робочого часу,  запропоновано механізми удосконалення часової організації професійної діяльності керівника прокуратури.

Посилання

1. Основи організації роботи та управління в органах прокуратури України: підруч. /Є.М. Блажівський, М.К. Якимчук, І.М. Козьяков, І.В. Європіна та ін.; за заг. ред. О.М. Лит- вака та ін. К.: Алерта, 2013. 486 с.
2. Давиденко Л. Питання організації роботи та управління в органах прокуратури. Вісник прокуратури. 2002. № 4. С. 12–15.
3. Євдокимов В.О., Конотопцева Ю.В. Основи планування тай-менеджменту державного службовця. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-2/doc/4/402.pdf (Дата звернення 23.02.2018).
4. Колесов О.С., Вацьківська А.В. Тайм-менеджмент – управління часом. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. Том 3. № 2(53), 2011. С. 61–69.
5. Крукевич Н.М. Проблеми становлення поняття тайм-менеджмент. Торгівля, комерція, підприємництво. 2014. Вип. 17. С. 119-122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2014_17_28 (Дата звернення 23.02.2018).
6. Кучер Л.Р. Тайм-менеджмент як засіб підвищення ефективності діяльності керівника. Інноваційна економіка. 2013. № 5(23). С. 203–205.
7. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України від 19.12.2012 р. № 4гн. URL: www.gp.gov.ua (дата звернення: 20.02.2018).
8. Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей: Наказ Генеральної прокуратури України від 06.12.2014 р. № 16гн. URL: www.gp.gov.ua (дата звернення: 20.02.2018).
9. Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста району. Методичний посібник з організації роботи в міських, районних прокуратурах. Х. «Право», 2008. 352 с.
10. Сидорова Н.А., Анисинкова Е. Б. Тайм-менеджмент. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. 220 с.
11. Довідник керівника місцевої прокуратури: довідкове видання / кол. авт.; за ред. Г.В. Попова, Ю.В. Шевченка, О.З. Гладуна. Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. 318 с.
12. Про основні засади організацію роботи в органах прокуратури України: Наказ Генеральної прокуратури України від 15.02.2017 р. № 4гн. URL: www.gp.gov.ua (дата
звернення: 20.02.2018).
13. Самоменеджмент. Конспект лекцій: навчально-методичне видання / ред. І.Ф. Лорві. Луцьк: ЛНТУ, 2011. 136 с.
14. Державна служба: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; редкол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), О.Ю. Оболенський (заст. голови), С.М. Серьогін (заст. голови) та ін. К.; Одеса: НАДУ, 2013. Т. 2. 243 с.
Опубліковано
2018-04-23
Сторінки
159-162
Розділ
СЕКЦІЯ 9 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА