Приклад оформлення статтi

УДК 349.2: 331.2 (477)

 

РОЗМЕЖУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕРМІНІВ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»
І «ОПЛАТА ПРАЦІ» НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ

НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХХI СТОЛІТТЯ

 

Божко В.М., к. ю. н., доцент

кафедри державного управління і права

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

Стаття присвячена порівняльному аналізу термінологічних відмінностей між оплатою праці та заробітною платою на основі наукових досліджень, здійснених упродовж ХХI століття.

Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, винагорода за працю, плата, правове регулювання оплати праці, працівник, роботодавець.

Статья посвящена сравнительному анализу терминологических отличий между понятиями оплата труда и заработная плата на основании научных исследований, осуществлённых в начале ХХI века.

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, вознаграждение за труд,платаправовое регулирование оплаты труда, работник, работодатель.

Bozhko V.M. THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TERMINOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN LABOR PAYMENT AND WAGES BASED ON THE MONOGRAPHIC RESEARCH OF XXI CENTURY

The article deals with the comparative analysis of terminological differences between labour payment and wages based on the monographic research that was made during of XXI century (обсяг анотації англійською мовою повинен бути не менше 1800 знаків)

Key words: labor payment, wages, remuneration for work, legal regulation of labor payment, employee, employer.