ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРАВОВИХ ТА МОРАЛЬНИХ НОРМ У СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ФЕРМЕРІВ

  • Н.І. Бровко
Ключові слова: правосвідомість, підвищення правосвідомості, правові цінності, моральні ідеали, цінності, свідомість українських фермерів.

Анотація

Стаття присвячена аналізу правосвідомості українських фермерів з позицій філософського праворозуміння. Розглядається взаємозв’язок правових та моральних норм у свідомості вказаних осіб. Встановлено, що у державі не звертається увага на формування та підвищення рівня правосвідомості осіб, які займаються фермерським господарством, тому слід розробити державну програму, яка направлена на підвищення рівня правосвідомості українських фермерів, що надалі має призвести до зміни української ментальності та суспільної свідомості.

Посилання

1. Бержель Ж.-Л. Общая теория права : пер. с фр. / Жан- Луи Бержель ; под. общ. ред. В.И. Даниленко. – М. : NOTA BENE, 2000. – 576 с.
2. Фабрика И.В. Аксиологическая сущность правосознания личности: теоретический аспект : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / И.В. Фабрика. – Челябинск, 2007. – 203 с.
3. Ripert G. La regie morale dans Ies obligations civiles (1949) / G. Ripert. – № 36.
4. Josserand De. Vespritdesdroitsetde Ieur l i’lalivilv (1927) / De Josserand. – № 254.
5. Roubier P. op. cit., № 42, P. Roubier, ibidem. М. Virally, op. cit., р.77.
6. Філософія права : [підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.] / [О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. О.Г. Данильяна. – Харків : Право, 2009. – 208 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
174-177
Розділ
СЕКЦІЯ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА