АНТИКОРУПЦІЙНА СУДОВА РЕФОРМА В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

  • М.І. Пипяк
Ключові слова: судова реформа, європейська інтеграція, антикорупційна реформа, правосуддя, декларування, електронні закупівлі, судоустрій.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесу антикорупційної судової реформи в умовах європейської інтеграції України. У науковій роботі окрема увага приділена уже реалізованим за останні роки в Україні антикорупційним заходам та їх результатам. Також наводиться низка пропозицій з удосконалення антикорупційної судової реформи.

Посилання

1. Звіт про стан протидії корупції за 12 місяців 2014 р., форма звітності затверджена Наказом Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Міністерства доходів і зборів, Міністерства оборони, Державної судової адміністрації України від 22 квіт. 2013 р. № 52/394/172/71/268/60 / Відомчий документ.
2. Звіт про стан протидії корупції за 12 місяців 2015 р., форма звітності затверджена Наказом Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Міністерства доходів і зборів, Міністерства оборони, Державної судової адміністрації України від 22 квіт. 2013 р. № 52/394/172/71/268/60 / Відомчий документ.
3. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
4. Марчук М.П. Основні напрями державної політики щодо протидії корупції в Україні / М.П. Марчук // Молодий вчений. – 2016. – № 3 (30). – С. 470–474.
5. Овчаренко О.М. Проблеми забезпечення права на справедливий суд / О.М. Овчаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://helsinki.org.ua/problemyzabezpechennya- prava-na-spravedlyvyj-sud-o-ovcharenko.
6. Печенкін І.В. Антикорупційна реформа в Україні: місце і роль органів прокуратури як координатора протидії злочинності та корупції / І.В. Печенкін // Віче. – 2015. – № 4. – С. 24–27.
7. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.
8. Тарасенко Н.В. Боротьба з корупцією в Україні: успіхи, проблеми, перспективи / Н.В. Тарасенко // Україна: події, факти, коментарі. – 2015. – № 19. – С. 27–40.
9. Шемшученко Ю.С. Судова влада в Україні: сучасна доктрина, механізми та перспективи реалізації / Ю.С. Шемшученко // Вісник НАН України. – 2017. – № 2. – С. 37–40.
10. Штогун С.Г. Судова реформа чи косметичний ремонт системи судової влади? / С.Г. Штогун // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 2 (14) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16sshssv.pdf.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
159-162
Розділ
СЕКЦІЯ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА