АЛІБІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • О.В. Іваненко
Ключові слова: алібі, суб’єкт алібі, підозрюваний, обвинувачений, кримінально-процесуальне законодавство, доказ невинуватості особи.

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблематики формування науково-обґрунтованої дефініції такої правової категорії як алібі. Глибинний аналіз наявного на сьогодні наукового матеріалу та практичного досвіду перевірки алібі дозволяє зробити висновок, що чіткого розуміння сутності такої правової категорії як алібі науковим співтовариством досі не отримано і не сформульоване.

Посилання

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017, с изм. от 11.05.2017). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
2. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Д.А. Керимов. – М., 2001. – 440 с.
3. Український тлумачний словник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/alibi
4. Вернадский В.И. Научное мировоззрение. На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение / В.И. Вернадский. – М., 1990. – 440 с.
5. Белкин А.Р. Теория доказывания : [науч.-метод. Пособие] / А.Р. Белкин. М., 1999. – 270 с.
6. Левченко О.В. Проблемы доказывания алиби обвиняемого по уголовным делам / О.В. Левченко // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 4 (359). Право. – Вып. 41. – С. 123–128, 124.
7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pidruchniki.ws/1233090949171/pravo/kriminalniy_protsesualniy_ kodeks_ukrayini_naukovopraktichniy_komentar_-_tatsiy_vy
8. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: коментарі, роз’яснення, документи / відп. ред. В.С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 408 с. – С. 25.
9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuoua. if.ua/forum/ thread198.html
10. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах / Л.Е. Владимиров. – Тула, 2000. – 424 с.
11. Алиби: теоретические проблемы и их прикладное значение в уголовном судопроизводстве / Н.В. Кручинина, В.И. Шиканов. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1992. – 200 с.
12. Образцов В.А. Преступление. Расследование. Проверка достоверности информации : [науч.-метод.пособие] / В.А. Образцов, Н.В. Кручинина. – М., 2002. – 200 с.
13. Васильев А.Н. Следственная тактика / А.Н. Васильев. – М., 1976. – 540 с.
14. Конституція України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
128-132
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО