ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  • О.В. Бабаєва
Ключові слова: кримінальне провадження, підготовче провадження, закриття кримінального провадження, звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем закриття кримінального провадження на стадії підготовчого провадження. Аналізуються підстави для закриття кримінального провадження на цій стадії, а також практика реалізації. Основна увага приділяється закриттю кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Посилання

1. Мармаш В. Місце попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції в системі кримінального процесу України / В. Мармаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІII регіон. наук.-практ. конф. (8-9 лют. 2007 р.). – Л. : ЛДУ, 2007. – С. 553-555.
2. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу : [навч. посіб.] / Л.М. Лобойко. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 176 с.
3. Литвинов В.В. Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування / В.В. Литвинов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (56). – С. 475-483.
4. Кримінальний процес : [підручник] / [Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.
5. Благодир С.М. Закриття кримінальної справи в досудовому слідстві : [навч. посіб. для студентів] / С.М. Благодир. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 111 с.
6. Кримінальний процес України : [підручник] / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
7. Дьомін М.В. Теоретичні та практичні аспекти закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої ст. 284 ч. 1 п. 7 Кримінального процесуального кодексу України / М.В. Дьомін // Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали II Всеукр. наук. конф. (15 верес. 2013 р. – 15 жовт. 2013 р.) ; Асоц. випускників Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – Х. : Точка, 2013. – С. 42–44.
8. Лапкін А.В. Момент відмови прокурора від державного обвинувачення / А.В. Лапкін // Актуальні проблеми удосконалення державної правової системи: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської наукової конференції 22-23 листопада 2007р. / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 222–223.
9. Головко Л.В. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовного преследования: соотношение понятий / Л.В. Головко // Государство и право. – 2000. – № 6. – С. 41-42.
10. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю.В. Баулін // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. – № 1 (1). – С. 185-207.
11. Кобернюк В.М. Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.М. Кобернюк ; наук. кер. В.І. Маринів ; НЮУ ім. Я. Мудрого. – Х. : б. в., 2014. – 247 с. 12. Узагальнення судової практики місцевих судів м. Харкова і Харківської області щодо розгляду кримінальних справ у випадках звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від кримінального покарання за період 2011–2012 р.р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hra.court.gov.ua/sud2090/inf_court/generalization/criminal6/.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
114-117
Розділ
СЕКЦІЯ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р