ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ

  • О.М. Михальченко
Ключові слова: корупція, боротьба з корупцією, міжнародне співробітництво, міжнародні антикорупційні акти, міжнародні конвенції, хабарництво, антикорупційне законодавство, міжнародні стандарти запобігання корупції.

Анотація

Стаття присвячена розгляду особливостей міжнародного співробітництва України у сфері запобігання і протидії корупції. Зокрема, у статті висвітлюються міжнародні антикорупційні акти, за допомогою яких держави намагаються скоординувати криміналізацію корупційних діянь і встановити єдині стандарти боротьби з корупцією.

Посилання

1. Хорошун О.В., Кулікова Д.Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Європейському Союзі та запобігання їй / О.В. Хорошун // Актуальні проблеми ві- тчизняної юриспруденції. – 2016. – № 5. – С. 172–175.
2. Запобігання і протидія проявам корупції як елемент модернізації системи державної служби / Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. – Івано-Франківськ, 2012. – 237 с.
3. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. №1700–VII / Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ main/1700-18.
4. Зелінська Н.А. Міжнародно-правові інструменти гармонізації антикорупційного законодавства / Н.А. Зелінська // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – С. 451–456. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.apdp.in.ua/v46/79.pdf.
5. Медвецька О. Поняття, ознаки та види корупційних злочинів, їх особливості відповідно до актів міжнародного законодавства / О. Медвецька // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №7. – С. 42–48.
6. Ніжинська І.С. Міжнародні конвенції як засіб боротьби з корупцією / І.С. Ніжинська // Наше право. – 2013. – № 12. – С. 174–179.
7. Організаційно-правове забезпечення сучасної антикорупційної політики : [навч. посіб.] / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. – Х., 2015. – 252 с.
8. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією : Міжнародний документ Ради Європи від 27 січня 1999 р. № ETS173 / Верховна Рада України. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_101.
9. Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією : Закон України від 18 жовтня 2006 р. №252-V / Верховна Рада України. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/252-16.
10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією : Закон України від 18 квітня 2013 р. №221-VII/ Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/221-18.
11. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : Міжнародний документ від 31 жовтня 2003 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.
12. Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції : Закон України від 18 жовтня 2006 р. №251-V / Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/251-16.
13. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : Міжнародний документ від 15 листопада 2000 р., прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї/ Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/995_789.
14. Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють : Закон України від 04 лютого 2004 р. №1433-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1433-15.
15. Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією : Міжнародний документ від 04 листопада 1999 р. / Верховна Рада України. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_102.
16. Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією : Закон України від 16 березня 2005 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2476-15.
17. Досвід країн Європейського Союзу щодо протидії злочинам, пов’язаним з корупцією, та захисту фінансових інтересів держави : [аналіт. огляд] / [І. Кржечковськис, В.В. Тацієнко, С.С. Чернявський та ін.]. – К. : Національна академія внутрішніх стправ, 2016. – 280 с.
18. Нуруллаєв І.С. Роль ООН та РЄ у боротьбі з корупцією як загальносвітовою проблемою / І.С. Нуруллаєв // Юридична наука очима молодих вчених : Тези доповідей та наук. повідомлень за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 травня 2008 р. / за ред. А.П. Гетьмана. – Х., 2008. – С. 134–136.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
103-107
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО