РОЗВИТОК ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

  • С.О. Шатрава
Ключові слова: антикорупційна політика, корупція, корупційний ризик, органи публічної адміністрації, органи Національної поліції.

Анотація

У статті проаналізовано правові позиції вчених щодо розуміння правового регулювання. Виокрем- лено та досліджено групи нормативно-правових актів, які спрямовані на запобігання корупції в органах Національної поліції. Наголошено на важливості відомчих нормативних актів щодо запобігання корупції в діяльності органів поліції, та виокремлено пріоритетні напрями реалізації антикорупційної політики в органах поліції.

Посилання

1. Про Національну антикорупційну стратегію на 2011–2015 рр. : Указ Президента України від 21.10.2011 р. № 1001/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/1001/2011.
2. Скакун О.Ф. Теорія государства и права : учебник / О.Ф. Скакун. – X. : Консум, 2000. – 704 с.
3. Алексеев С.С. Право : азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. – М. : Статут, 1999. – 712 с.
4. Фаткулин Ф.Н. Проблемы теории государства и права курс лекцій / Ф.Н. Фаткулин. – Казань : Изд-во Казанск. ун- та, 1987. –336 с.
5. Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – X. : Изд-во БЕК 1994. – 220 с.
6. Джафарова О.В. Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О.В. Джафарова. – Х., 2015. – 496 с.
7. Джафарова О.В. Правове регулювання дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні / О.В. Джафарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Сер. : Юридичні науки. – Вип. 6. – Т. 2. – С. 45–49.
8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) : рішення Конституційного суду України; Окрема думка від 02.11.2004 р. № 15-рп/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04.
9. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 р. № 1699-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1699-18.
10. Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики / [М.І. Хавронюк, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук та ін.]; за заг. ред. М.І. Хав- ронюка. – К., 2017. – 445 с.
11. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 рр. : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/265-2015-%D0%BF.
12. Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади : розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. № 803-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/803-2016-%D1%80.
13. Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських : наказ МВС України, від 09.11.2016 р. № 1179 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/z1576-16.
14. Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС : наказ МВС України від 28.04.2016 р. № 326 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0778-16.
15. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і місцевого самоврядування : [моногр.] / за ред. Ю.В. Ковбасюка і В.Л. Федоренка. – К. : Ліра-К, НАДУ, 2016. – 524 с.
16. Шатрава С.О. Деякі питання правового регулювання запобігання корупції в органах Національної поліції : міжнародно-правовий аспект / С.О. Шатрава // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 182–184.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
74-78
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО