ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «БАНК» І «БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ»

  • Н.А. Фукс
Ключові слова: банк, банківська діяльність, види банківської діяльності, банківські операції, банківські послуги, Закон України «Про банки і банківську діяльність».

Анотація

У статті проаналізовано тенденції модернізації розуміння особливостей змісту понять «банк» і «банківська діяльність» у законодавстві України впродовж сучасного історичного періоду. Обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення чинного банківського законодавства.

Посилання

1. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. № 55-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
2. Про економічну самостійність Української РСР : Закон Української РСР від 03 серпня 1990 р. № 142-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 34. – Ст. 499.
3. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 20 березня 1991 р. № 872-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 281 (втратив чинність на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 р. № 2121-III).
4. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про банки і банківську діяльність» : Декрет Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1993 р. № 38-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 24. – Ст. 272 (втратив чинність на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 р. № 2121-III).
5. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
6. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238 (в першій редакції, абз. 2 ст. 1 виключений на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 10 січня 2002 р. № 2922-III).
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняття Закону України «Про банки і банківську діяльність» : Закон України від 10 січня 2002 р. № 2922-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 17. – Ст. 117.
8. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07 грудня 2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30 (в першій редакції).
9. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144. 10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
11. Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків : Закон України від 15 лютого 2011 р. № 3024-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 36. – Ст. 362.
12. Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг» : Закон України від 15 листопада 2016 р. № 1736-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 48. – Ст. 816.
13. Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо видів фінансових послуг» : Закон України від 10 жовтня 2013 р. № 643-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 774.
14. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене Постановою Правління Національного банку України 08 вересня 2011 р. № 306 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11/page.
15. Орлюк О.П. Банківська система України: правові засади організації: [монографія] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.
16. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
68-73
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО