ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖЕСТОВОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

  • А.М. Соцька
Ключові слова: людина з порушеннями слуху, жестова мова, спілкування, державна мовна політика, правовий статус жестової мови.

Анотація

Стаття присвячена розкриттю теоретико-правових та практичних особливостей природи правового статусу жестової мови в Україні. З цією метою здійснено аналіз понятійного апарату за темою дослідження, сформульовано авторські дефініції деяких понять, розглянуто стан законодавчої визначеності статусу жестової мови, проблеми її застосування і ймовірні шляхи їх вирішення.

Посилання

1. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 192 с.
2. Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 2015 році. Статистичний бюлетень // Державна служба статистики України. – К., 2016. – 92 с.
3. Замша А.В. До проблеми визначення ролі мови у формуванні абстрактного мислення підлітків з порушеннями слуху / А.В. Замша // Зб. наук. праць Київського міжнародного університету, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України : Психологічні науки : Проблеми і здобутки. – № 4. – 2013. – С.118–133.
4. Замша А.В. Роль жестової мови у розвитку особистості нечуючої дитини / А.В. Замша // Жестова мова й сучасність. – К. : Наукова думка, 2010. – № 5. – С. 238–247.
5. Кобель І.Г., Кобель М.Т. Навчання глухих та інклюзія : мовний виклик. Україна і міжнародний досвід / Кобель І.Г., Кобель М.Т. // Жестова мова й сучасність. : Зб. наук. пр. № 5 / Ін-т спец. педагогіки АПН України ; [ред. кол. : В. І. Бондар та ін.]. – К., 2010. – С. 28–46.
6. Конвенція про права осіб з інвалідністю : [підписана 13 груд. 2006 р.] // Офіційний вісник України. – № 17. – Ст. 799.
7. Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху / [С.В. Кульбіда, І.І. Чепчина, Н.Б. Адамюк, А.В. Замша, Н.А. Зборовська, Н.В. Іванюшева, О.М. Лещенко]. – К. : УТОГ, 2011. – 53 с.
8. Крак Ю.В. Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови / Ю.В. Крак, О.В. Лозинська, В.В. Пасічник, А.С. Тернов, Д.В. Шкільнюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. – 2016. – № 854. – С. 210-227. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2016_854_22.
9. Кульбіда С.В. Українська жестова мова як природна знакова система. Жестова мова й сучасність : збірник наукових праць / С.В. Кульбіда // К. : Центродрук. – 2009. – C. 218–239.
10. Марр Н. Избранные работы. – В 5 т. – Т. 1. – Ленинград, ГАИМК, 1933 г. – 437 с.
11. Ожегов С.И. Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://slovarozhegova.ru/
12. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України від 21 берез. 1991 р. № 875-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 21. – Ст. 252.
13. Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю» від 20 груд. 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_306. 14. Рекомендація про участь і вклад народних мас в культурне життя від 26 листоп. 1976 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_574.
15. Сівков С.В. Адміністративно-правовий статус Міністерства соціальної політики України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сівков Сергій Віталійович. – К., 2013.– 216 с.
16. Словопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/30/53396/26174.html.
17. Украинский Советский Энциклопедический Словарь / Редкол. : А.В. Кудрицкий и др. – В 3 т. – Т. 1. – К. : Главная редакция Украинской советской энциклопедии, 1988. – 2 296 с.
18. Флери В.И. Глухонемые, рассматриваемые в отношении к их состоянию и к способам образования самым свойственным их природе / В. Флери. – Санкт-Петербург : Иипо- графия А. Плюшара, 1835. – 306 с.
19. Чикобава А.С. Введение в языкознание : учеб. пособ. для гос. ун-тов и пед. ин-тов. / А. С. Чикобава. – Ч. 1. – М. : Учпедгиз, 1952. – 243 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
61-63
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО