ПІДХОДИ ДО ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВИЙ РЕЖИМ»

  • А.С. Славко
Ключові слова: правовий режим, визначення, законодавча термінологія, аналіз, правове регулювання.

Анотація

Робота присвячена аналізу різноманітних підходів до змісту поняття «правовий режим». Автор аналізує та систематизує як визначення, запропоновані науковцями, так і визначення, які містяться у вітчизняному законодавстві. У результаті автор виділяє кілька підходів до розуміння правового режиму і коротко характеризує кожен із них.

Посилання

1. Маилян С.С. Административно-правовые режимы в теории административного права и практике государственного управления правоохранительной деятельностью : дис. …докт. юр. наук : 12.00.14 / С.С. Маилян. – Москва, 2002. – 284 с.
2. Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970–1980 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua.
3. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т. / С.С. Алексеев. – Т. I. – М.: «Юридическая литература», 1981. – 450 с.
4. Коссе Д.Д. Значення і сутність правового режиму у правовій системі України / Д.Д. Коссе // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 25–29.
5. Беляева Г.С. К вопросу о разграничении правового режима и иных смежных правовых категорий / Г.С. Беляева // Государственный советник. – 2013. – № 4. – С. 22–24.
6. Новикова Ю.С. Правовое состояние и правовой режим: вопросы соотношения понятий / Ю.С. Новикова // Вестник ЮУрГУ, Серия «Право». – 2006. – № 13. – С. 131–135.
7. Романовская В.Б. Правовой режим как общетеоретическая категория: проблемные аспекты понимания / В.Б. Романовская, В.В. Пужаев // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2014. – № 4. – С. 178–181.
8. Соколова І.О. Правовий режим: поняття, особливості, різновиди : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / І.О. Соколова ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2011. – 22 с
9. Рассолов М.М. Проблемы теории государства и права / М.М. Рассолов. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 431 с.
10. Султыгов М.М. Конституционно-правовой режим ограничения государственной власти : дис. ... д-ра юрид. наук / М.М. Султыгов. – СПб., 2005. – 389 с.
11. Исаков В.Б. Механизм правового регулирования и правовые режимы // Проблемы теории государства и права / В.Б. Исаков ; под ред. С.С. Алексеева. – М., 1987. – С. 245–267.
12. Морозова Л.А. Конституционное регулирование в СССР / Л.А. Морозова. – М.: Юрид. лит., 1985. – 144 с.
13. Яковлєв О.А. Правовий режим»: підходи до визначення поняття / О.А. Яковлєв // Право та інновації. – 2015. – № 2. – С. 80–85.
14. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/4495-17.
15. Наказ Міністерства транспорту «Про затвердження Положення про загін відомчої охорони судноплавних шлюзів та Запорізького району гідротехнічних споруд» від от 16.02.2004 р. № 89 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0268-04.
16. Про природно-заповідний фонд : Закон України від 16.06.1992 р. № 2456-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/ parao136#o136.
17. Про затвердження Тимчасового положення про тимчасову зону митного контролю в місці прибуття автотранспорту : Наказ Державної митної служби від 09.02.2010 р. № 94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?hr ef=0&view=text&base=1&id=599445&menu=744194.
18. Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування : Наказ Управління державної охорони України від 27.05.2011 р. № 210 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/z0700-11.
19. Угода між урядом України та урядом Італійської Республіки про взаємну охорону секретної інформації від 06.06.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/380_021.
20. Про державний кордон : Закон України від 04.11.1991 р. № 1777-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1777-12.
21. Про удосконалення функціонування системи індикації біологічних патогенних агентів : Наказ Міністерства охорони здоров’я від 21.03.2003 р. № 127/27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/MOZ2448.html.
22. Про затвердження інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів : Наказ Міністерства аграрної політики України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.11.2005 р. № 623/404 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1458-05.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
57-60
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО