ДО ПИТАННЯ ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

  • О.М. Селезньова
  • М.В. Александрюк
Ключові слова: інформація, інформаційна політика, інформаційне суспільство, інформаційно-комп’ютерні технології, інформаційне законодавство.

Анотація

У статті проаналізовано основні способи здійснення державної інформаційної політики і напрями щодо її здійснення на сучасному етапі розвитку України, запропоновано деякі ідеї для створення єдиного інформаційного простору нашої держави з урахуванням особливостей сучасного досвіду у цій галузі.

Посилання

1. Про інформацію : в редакції закону України від 13 січня 2011 року № 2938-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2657-12.
2. Почепцов Г.Г. Інформаційна політика : [навч. посіб.] / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – К. : Знання, 2008. – 663 с.
3. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти : [монографія] / І.В. Арістова ; за заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 368 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
51-53
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО