ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВТРУЧАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ В РОЗСУД СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  • Г.В. Панова
Ключові слова: втручання, адміністративний суд, адміністративне судочинство, адміністративний процес, розсуд, розсуд суб’єкта публічної адміністрації.

Анотація

Процесуальний розсуд адміністративного суду не є самодостатнім інститутом адміністративного процесуального права, оскільки обов’язково має «продовження», яке проявляється в можливій зміні рішенням адміністративного суду рішення, дії, бездіяльності суб’єкта публічної адміністрації чи спонукання цього суб’єкта до інших дій. Адміністративне процесуальне законодавство безпосередньо не містить поняття «втручання адміністративного суду», але на підставі аналізу судової практики в адміністративних справах ми можемо констатувати об’єктивне існування такого явища, яке притаманне сучасній практиці національного адміністративного судочинства. Зауважимо, що хоча й різного виду та змісту, але втручання в розсуд суб’єкта публічної адміністрації об’єктивно притаманне для адміністративних судів усіх інстанцій – першої, апеляційної та касаційної; адміністративний розсуд суб’єкта публічної адміністрації є постійним предметом оцінки й дослідження адміністративного суду.

Посилання

1. Куйбіда Р.О., Тимощук В.П. Розвиток адміністративної юстиції в країнах колишнього Радянського союзу / Р.О. Куйбіда. – К. : Книги для бізнесу, 2010. – 144 с.
2. Лемайеръ Карлъ. Административная юстиція: понятіе охраны субъективныхъ публичных правъ въ связи съ развитіемъ воззръений на государство / Пер. съ нъм. барона А.Э. Нольде / Карлъ Лемайеръ. – СПб. : Сенатская типографія, 1905. – 206 с.
3. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: монографія / Ю.С. Педько. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.
4. Case of Kress v. France (Application no. 39594/98). – Judgment. – Strasbourg. – 7 June 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59511.
5. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
6. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.
7. Ухвала Малиновського районного суду міста Одеси від 25 вересня 2014 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40702244.
8. Ухвала Миколаївського окружного адміністративного суду про відмову в забезпечення адміністративного позову від 14 листопада 2012 року № 2а-5784/12/1470 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/27561877.
9. Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 9 листопада 2016 року адміністративні справа № П/811/1111/16 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62610334.
10. Постанова Вищого адміністративного суду України від 17 грудня 2015 року адміністративна справа К/800/33217/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/27642093.
11. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 16 березня 2010 року адміністративна справа К-3716/09 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/9887297.
12. Постанова Вищого адміністративного суду України від 13 серпня 2014 року адміністративна справа К/9991/74396/12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/40203638. 13. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 11 червня 2015 року адміністративна справа К/800/56938/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/45349541.
14. Постанова Вищого адміністративного суду України від 13 квітня 2016 року адміністративна справа К/800/24488/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/57344280.
15. Recommendation № R (89) 8 of the Сommittee of Ministers to member states on provisional court protection in administrative matters: Adopted by the Committee of Ministers on 13 September 1989 at the 428th meeting of the Ministers’ Deputies [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://wcd. coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.Cm dBlobGet&InstranetImage=2011090&SecMode=1&DocId=702 300&Usage=2.
16. Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині: Збірник матеріалів № 2. – Київ, 2009. – 180 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
43-47
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО