ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

  • А.В. Кубаєнко
Ключові слова: державна влада, вищі органи державної влади, державні органи, антикорупційна політика.

Анотація

У статті розглядається діяльність вищих органів державної влади України, визначається їх роль, місце та повноваження як суб’єктів гарантування прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції.

Посилання

1. Шатіло В. А. Уряд та центральні органи виконавчої влади у структурі конституційного механізму державної влади / В. А. Шатіло // Юридична наука. – 2011. – № 6. – С. 17–23.
2. Конституційне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / заг. ред. Ю.С. Шемшученко ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2006. - Т. 2. - 2008. - 800 с.
3. Конституція України: Основний Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
4. Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель / Л.Р. Наливайко. - Харків : Право, 2009. – 596 с.
5. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 3. – Ст. 385.
6. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів (зі змінами та доповненнями): Закон України від 23.12.1993 № 3781-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.
7. Пилип Я. Ю. Інституційні гарантії забезпечення прав і свобод у сфері запобігання та протидії корупції : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Пилип Ярослав Юрійович – Ужгород, 2016. – 204 с.
8. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1699-18
9. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 25-26. – Ст. 131.
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
11. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
12. Предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/ article?art_id=45266&cat_id=45263
13. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/776/97-%D0%B2%D1%80
14. Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки: Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011
15. Про Національну раду з питань антикорупційної політики: Указ Президента України від 14.10.2014 № 808/2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/808/2014
16. Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 25.03.2015 №171 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF
17. Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1195 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1195-2011-%D0%BF
18. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення: затверджено Наказом Міністерства юстиції України 11 січня 2012 року № 39/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 6. – Ст. 223.
19. Роз’яснення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення: ухвалене Міністерством юстиції від 08.02.2012 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/n0003323-12
20. Клеменчич Г. Специализированные институты по борьбе с коррупцией: обзор моделей [Электронный ресурс] / Г. Клеменчич, Я. Стусек. – Режим доступа : http://www.oecd. org/corraption/acn/39972100.pdf
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
26-29
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО