МЕТА І ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • Д.К. Катрич
Ключові слова: Національна поліція, адміністративно-правовий статус, мета, завдання, служіння суспільству, поліцейські послуги.

Анотація

У статті надається аналіз загальнотеоретичних та адміністративно-правових учень про мету і завдання, визначення сутності та пропонується авторське бачення змісту мети і завдань Національної поліції України. Запропоновано під метою діяльності Національної поліції розуміти служіння суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, запобігання злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку. Автор наголошує на необхідності конкретизації завдань підрозділів Національної поліції у відомчих нормативно-правових актах.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь ; Перун, 2002. – 1440 с.
2. Мінка Т.П. Адміністративна діяльність державної прикордонної служби України : [монографія] / Т.П. Мінка, В.М. Марченко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 296 с.
3. Филосовский словарь / под ред. Т. Фролова. – М., 1986. – 520 с.
4. Васильєв І.О. Контрольна діяльність штабів ОВС : [монографія] / І.О. Васильєв, Т.П. Мінка ; рец. Д.В. Приймаченко, Л.М. Давиденко ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. – 260 с.
5. Державне управління в Україні : [навч. посіб.] / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 266 с.
6. Шемякін О. Мета, завдання, функції як основні елементи механізму тлумачення сучасного адміністративного законодавства / О. Шемякін // Вісник прокуратури. – № 10. – 2011. – С. 116-120.
7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svitohlyad.com.ua/samovdoskonalennya/zyasovujemochym- vidriznyajetsya-meta-vid-zavdannya/
8. Проневич О.С. Завдання поліції (міліції) у юридичній поліцеїстиці / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – № 4 (51). – Ч. 2. – 2010. – С. 52-60.
9. Аваков А.Б. Поліція. Як це буде працювати: від найменших сіл і невеликих міст – до столиці / А.Б. Аваков // Блог Арсена Авакова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/5631fd1e5a588/
10. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – С. 1970. – Ст. 379.
11. Субота С.І. Сучасні наукові уявлення щодо взаємодії громадянського суспільства і поліцейських структур / С.І. Субота // Право і безпека. – 2015. № 3 (58). – с. 103-108
12. Закон України про Національну поліцію. Науково-практичний коментар / [С.В. Пєтков, В.В. Грицаченко, О.Г. Комісаров та ін.] ; за заг. ред. С.В. Пєткова. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 292 с.
13. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / за заг. редакцією О.А. Банчука. – К. : Москаленко О.М., 2013. – 588 с.
14. Коросташова І.М. Поліцейські послуги в Україні: проблеми правового регулювання / І.М. Коросташова. – С. 100–103.
15. Кузьменко О.В. Завдання Національної поліції: проблеми правового регулювання / О.В. Кузьменко // Юридичний електронний журнал. – № 2. – 2016. – С. 196–197. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/ bitstream/NAU/21855/1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%8 3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8221.pdf
16. Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 № 5203-V. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
17. Жила С.Ю. Правові та організаційні засади забезпечення громадської безпеки підрозділами Національної поліції : дис. … канд. юр. наук : 12.00.07 / С.Ю. Жила. – Одеса : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 222 с.
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
18-21
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО