ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ

  • Є.О. Загорулько
Ключові слова: виконавче провадження, адміністративний примус, заходи адміністративного примусу, органи державної виконавчої служби, державний виконавець.

Анотація

У статті аналізується зміст нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів державної виконавчої служби України як суб’єкта застосування заходів адміністративного примусу, визначається їх місце і роль у системі органів державної влади України, система та компетенція. Автором досліджено історію, сучасний стан та можливі перспективи розвитку системи органів державної виконавчої служби України.

Посилання

1. Гук Б.М. Правоохоронна спрямованість діяльності Державної виконавчої служби України / Б.М. Гук // Фо- рум права. – 2011. – № 3. – С. 190–195. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ FP/2011-3/11gbmvcu.pdf.
2. Рішення Європейського суду з прав людини від 15.10.2009 по справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (заява № 40450/04). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_479.
3. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів Закон України : від 02.06.2016 № 1403-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), від 15.07.2016. – № 29, ст.535.
4. Про виконавче провадження Закон України : від 02.06.2016 № 1404-VIII // Голос України від 05.07.2016. – № 122-132.
5. Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень : наказ Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. №512/5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12/ print1476701643325280.
6. Постанова Верховного Суду України від 19.08.2014 у справі № 3-56гс14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/40352211.
7. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
8. Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 № 606–ХIV. В редакції Закону № 1368-VIII від 17.05.2016 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 26. – Ст. 517.
9. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України – 1996 – № 30.– Ст.141.
10. Спасибо-Фатєєва І.В. Актуальні питання виконавчого провадження : [практичний посібник] / [І.В. Спасибо-Фатєєва, О.П. Печений, І.В. Крат та ін.]. – К. : Центр комерційного права, 2009. – 80 с.
11. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан виконання судових рішень в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/news/ Novyny/Parlamentski_slukhannya/77607.html
Опубліковано
2017-08-28
Сторінки
14-17
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО