СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПЕРЕХОДУ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ У ПРАВОВІДНОСИНАХ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  • В.Я. Погребняк
Ключові слова: спільна власність, цивільні права, перехід прав, континуальність, транзитивність

Анотація

Статтю присвячено розгляду сутності цивільно-правового механізму переходу суб’єктивних цивіль- них прав у відносинах спільної власності. Аналізуються основні наукові положення, а також позитивні сторони та недоліки теорій континуальності й дискретності переходу суб’єктивних цивільних прав.

Посилання

1. Носов Д.В. К вопросу о понятии «правопреемство» в гражданском праве. Lex Russica. 2006. Т. LXV. № 1. С. 162–166.
2. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. Москва : Горюриздат, 1962. 162 с.
3. Носов Д.В. Правопреемство в российском праве : монография. Пермь : Пермский гос. нац. исслед. ун-т, 2013. 199 с.
4. Маньковский И.А. Правопреемство как процесс динамики гражданских правоотношений: сущностно-содержательная характеристика. Научный диалог. 2013. № 7(19) : Экономика, право, политология. С. 115–131.
5. Сімейний кодекс України : Закон України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ (зі змінами) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21. Ст. 135.
6. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (зі змінами) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
7. Про заставу : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ (зі змінами) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 47. Ст. 642.
8. Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 6червня 2018р. всудовій справі № 128/6226/13-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74630104 (дата звернення: 13.12.2018).
9. Эннекцерус Л., Кипп Т., Вольф М. Курс германского гражданского права / пер. с 13-го немец. изд. К.А. Граве, Г.Н. Полянской, В.А. Альтшулера ; под. ред., с предисл. и вводными замечаниями Д.М. Генкина, И.Б. Новицкого. Москва : Изд-во иностранной литературы, 1949. Т. 1. Полутом 1 : Введение и общая часть. Кн. 1 : Общая часть. 430 с.
10. Ставицький В.А. Договір про порядок володіння та користування спільним нерухомим майном за цивільним законодавством України : дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2017. 218 с.
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
32-36
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ