УЧАСТЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ І КОМІТЕТСЬКИХ СЛУХАНЬ

  • О.І. Зозуля
Ключові слова: комітети, Верховна Рада України, парламент, підготовка, проведення, слухання, парламентський контроль

Анотація

Виконано аналіз конституційно-правових засад участі комітетів Верховної Ради України в підготовці та проведенні парламентських і комітетських слухань, визначено їх сутність та особливості, а також обґрунтовано пріоритетні напрямки вд

Посилання

1. Про комітети Верховної Ради України: Закон України : від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 19. Ст. 134.
2. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України : від 10.02.2010 р. № 1861-VI. Офіційний вісник України. 2010. № 12. Ст. 565.
3. Ольховський Б.І. Роль комітетів Верховної Ради України в розробці законопроектів. Проблеми законності. 2004. Вип. 66. С. 12–20.
4. Манжул К.В. Роль комітетів Верховної Ради України в законодавчій процедурі. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2004. № 10. С. 23–34.
5. Слухання у комітетах Верховної Ради України. Процедура, коментарі, зразки документів : практ. посіб. / відп. ред. Л.А. Андрієвська, Е.Р. Рахімкулов. 2-е вид., доп. Київ : К.І.С., 2002. 186 с.
6. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики : дис... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2004. 205 арк.
7. Майданник О.О. Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України : дис... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Національний аграрний ун-т. Київ, 2008. 632 арк.
8. Словська І.Є. Організація і проведення слухань у комітетах Верховної Ради України. Актуальні проблеми політики. 2012. Вип. 44. С. 211–219.
9. Про затвердження положень про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України : Постанова Верховної Ради України : від 11.12.2003 р., № 1385-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 52. Т. 1. Ст. 2756.
10. Євгеньєва А., Ковриженко Д. Парламентські та комітетські слухання: стан, проблеми та пропозиції. Часопис Парламент. 2005. № 1. С. 32–43.
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
17-21
Розділ
СЕКЦІЯ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО