КОНСТИТУЦІЙНІ ЦІННОСТІ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ

  • Л.К. Байрачна
Ключові слова: транзитологія, трансформація, демократичний транзит, конституційні цінності, «формула» конституційної цінності, нігілістична деформація

Анотація

Визнаючи унікальність історичного процесу, який переживає держава Україна, спираючись на попередні результати, отримані вітчизняними та зарубіжними вченими, проаналізовано значення конституційних цінностей в умовах демократичного транзиту. Досліджено зміст поняття «демократичний  транзит» як соціально-правової категорії, розкрито поняття та юридична природа конституційних цінностей, проаналізована загроза нігілістичної деформації конституційно-правових цінностей для ста- новлення демократії та громадянського суспільства в Україні.

Посилання

1. Гавриш С.Б. Шлях від комунізму до демократії більш довгий і тернистий, ніж шлях від демократії до комунізму. Регіон. 1999. № 22. 17 лип.
2. Працко Г.С., Шпак В.Ю. Политические транзиты и трансформации. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-tranzity-i-transformatsii (дата звернення: 24.06.2018).
3. Никовская Л.И., Якимец В.Н. Природа конфликтности российской политической трансформации. Полития. 2005. № 2. С. 125.
4. Сучасні політичні інститути та процеси в умовах реформування політичної системи України: Програма та методичні рекомендації для слухачів за спеціальністю «Державне управління» / Укл. В.В. Лісничий, О.В. Радченко. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. 22 с. С. 9.
5. Демократичний транзит: специфічна риса сучасного суспільно-політичного процесу. URL :
https://www.br.com.ua/referats/Politologiya/125971-2.html (дата звернення: 27.03.2018).
6. Ереклинцева Е.В. Суверенитет и демократия как конституционные ценности современной России : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.02 Челябинск, 2010.
239 с. URL : http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/suverenitet-i-demokratija-kak-konstitucionnye-cennosti-sovremennoj-rossii.html#4656391 (дата звернення: 23.06.2018).
7. Автономов А.С. Ценность конституции. Москва, 2009. С. 126.
8. Пермиловский М.С. Конституционная аксиология России: эколого-правовой аспект. Казанская наука. Казань : Издво «Казанский издательский дом», 2012. № 4. С. 275.
9. Cohn M. Form, Formula and Constitutional Ethos: The Political Question/Justiciability Doctrine in Three Common Law Systemst. The American Journal of Comparative Law. 2011. Vol. 59. P. 676.
10. Ройзман Г.Б. Ценности в конституционном праве Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. 19 с.
11. Пермиловский М.С. Конституционно-ценностное содержание права на благоприятную окружающую среду. С. 155
12. Ницше Ф. О пользе и вреде истории Т. 1. Москва, 1990. С. 165.
13. Константинова Т.В. Модусы нигилизма в культуре транзитивного общества. URL : http://www.hses-online.ru/2010/03/24_00_01/25.pdf» (дата звернення: 27.03.2018).
14. Eliade M. Myth and Reality. New York, 1963. С. 51.
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
11-16
Розділ
СЕКЦІЯ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО