АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

  • В.М. Стратонов
  • М.М. Новікова
Ключові слова: аксіологія, система цінностей, слідчий, суспільство, ціннісні орієнтири

Анотація

Статтю присвячено аксіологічним аспектам діяльності суб’єктів, які пов’язані з виконанням функцій держави. У роботі обґрунтовується той факт, що забезпечення законної діяльності осіб, які виконують державні функції, зокрема й працівників слідчих органів, здійснюється шляхом забезпечення балансу між зовнішньою (закріпленою в правових нормах) і внутрішньою (особистою) системою цінностей.

Посилання

1. Кант И. Лекции по этике / пер. с нем. А. Судакова и В. Крыловой. Москва : Республика, 2005. 430 с.
2. Немецкая классическая философия : в 2 т. / сост. В. Шкода. Москва : ЭКСМО-Пресс ; Харьков : Фолио, 2000. Т. 1 : Право и свобода. 784 с.
3. Федорова М. Моральні цінності особистості: сутність поняття та основні характеристики. Проблеми освіти : збірник наукових праць. Спецвипуск. Вінниця ; Київ, 2015. С. 105–109.
4. Нерсесянц В. Философия права : учебник для вузов. Москва : НОРМА – ИНФРА-М, 1997. 652 с.
5. Бабенко Ю. Теоретичні аспекти дослідження цінностей. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2013. № 3. С. 88–93.
6. Философский словарь / под ред. И. Фролова. 5-е изд. Москва : Политиздат, 1987. 590 с.
7. Поліщук П. Поняття правових цінностей та методологічні підходи до розуміння їх сутності. Філософські та методологічні проблеми права. 2013. № 1–2. С. 75–81.
8. Бандура О. Аксіологія права як складова філософії права. Філософські та методологічні проблеми права. 2015. № 1–2(9–10). С. 45–55.
9. Василенко М. Професійно-ціннісні орієнтації як детермінанта службової поведінки співробітників правоохоронних органів. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові, м. Харків, 25 листопада 2017 р. / Харківський нац. ун-т внутр. справ МВС України. Харків, 2017. С. 73–75.
10. Палій М. Аксіологічний вимір правоохоронної діяльності як об’єкт філософсько-правового дослідження : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12 ; Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2015. 211 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-V / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17(дата звернення: 15.03.2019).
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
72-75
Розділ
СЕКЦІЯ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-Р