ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

  • О.О. Кирбят’єв
Ключові слова: право, закон, обов’язки, відповідальність, злочин, покарання, повага, працівник пра- воохоронного органу, професійна діяльність

Анотація

Стаття присвячена визначенню поняття та ознак кримінально-правової охорони професійної ді- яльності працівників правоохоронних органів як основи для подальшого дослідження теоретичних та прикладних засад такої проблеми.

Посилання

1. Шаблистий В.В. Безпековий вимір кримінального права України: людиноцентристське дослідження : монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ: Ліра ЛТД, 2015. 420 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доповн.) / голов. ред. В.Т. Бусел. Київ, Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.
3. Словник української мови : в 11 томах. Том 2, 1971. С. 311. URL : http://sum.in.ua/p/2/311/2 (дата звернення: 04.01.2019 р.).
4. Словник української мови : в 11 томах. Том 8, 1977. С. 332. URL : http://sum.in.ua/p/8/332/2 (дата звернення: 04.01.2019 р.).
5. Професійна діяльність. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Професійна_діяльність (дата звернення: 03.01.2019 р.).
6. Словник української мови : в 11 томах. Том 7, 1976. С. 520. URL : http://sum.in.ua/p/7/520/2 (дата звернення: 04.01.2019 р.).
7. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України 23.12.1993 № 3781-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12 2 (дата звернення: 04.01.2019 р.).
8. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1064 с. : іл.
9. Шаблистий В.В. Законна професійна діяльність як «новий об’єкт кримінально-правової охорони». Вісник Кримінологічної асоціації України. 2016. № 2(13). С. 78–85.
10. Шутак І.Д. Колізія між презумпцією невинуватості громадянина та презумпцією правоти поліцейського. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 5. С. 9–15. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2016_5_4 (дата звернення: 04.01.2019 р.).
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
58-61
Розділ
СЕКЦІЯ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО