ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА У НОВІТНІХ УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: НАУКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • М.В. Джафарова
Ключові слова: адміністративне процесуальне право, адміністративна процесуальна норма, принципи права, адміністративний процес, адміністративне судочинство, керівні засади

Анотація

Статтю присвячено науково-теоретичному дослідженню сучасної системи принципів адміністра- тивного процесуального права в оновлених умовах розвитку української держави, виходячи з потреб якісного забезпечення та реалізації законних прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Автором проаналізовано нормативні приписи адміністративного законодавства, положення доктрини адміністративного процесуального права щодо визначення сутності та значення основних засад, які визначають характер, побудову, соціальну спрямованість і основні властивості правового регулювання цієї галузі права, а з іншого – створюють належні органі- заційні та функціональні умови для реалізації адміністративно-процесуальної діяльності. Сформульовано наукові висновки з обраної тематики, корисні для теорії адміністративного процесуального права у цілому. 

Посилання

1. Поляничко А.О. Принципи права: сучасний загальнотеоретичний погляд. Університетські наукові записки. 2013. № 3 (47). С. 55–60.
2. Малый толковый словарь русского языка / под. ред. : В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной. Москва : Русский язык, 1990. 456 с.
3. Новий тлумачний словник української мови : в 4 т. / укл. : В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 1998. Т. 3: ОБЕ-РОБ. 927 с.
4. Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. / укл. : В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 2007. Т. 2: К-П. 962 с.
5. Добкін М.М. Місцеві державні адміністрації: становлення, розвиток та функціонування : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 567 с.
6. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учебник. Харьков : Эспада, 2005. 537 с.
7. Букина В.С. Принципы советского гражданского процессуального права (теоретические вопросы понятия и системы) : автореф. дисс. …канд. юрид. наук : 12.00.03 «Гражданский процесс» ; Ленинградский гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ленинград, 1975. 22 с.
8. Колодій А.М. Принципи права: ґенеза, поняття, класифікація та реалізація. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 42–46.
9. Адміністративне право України (Загальна частина) : навч. посібник / за заг. ред. О.А. Задихайла. Харків : Право, 2016. 298 с.
10. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу : монографія. Київ : Атіка, 2005. 351 с.
11. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : у 2-х т. вид. 2-е, змін. та доп. / за заг. ред. В.К. Матвійчука. Київ : Алерта, КНТ, 2008. Т. 1. 787 с.
12. Бондарчук С. А. Принципи адміністративного судочинства України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» ; Харківський нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2010, 206 с.
13. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посібник. Київ : Атіка, 2008. 496 с.
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
54-57
Розділ
СЕКЦІЯ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО