ЗНАЧЕННЯ ТА СУТЬ ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА ТА КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО АБО ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ПРОКУРОРУ

  • Василь Петрович Кедик
Ключові слова: перша інстанція, судове провадження, судове засідання, підготовче провадження, кримінальне провадження

Анотація

Метою є дослідження суті повернення обвинувального акта та клопотання про застосування при­мусових заходів медичного або виховного характеру прокурору та виокремлення його значення у кри­мінальному провадженні.

Методами, що застосовувались, є аналіз, синтез, порівняння, аналітичний та статистичний.

Результати. Встановлено, що значення інституту повернення обвинувального акта, інституту повер­нення клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру та інституту повернення клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру прокурору, якщо вони не відпо­відають вимогам КПК України в системі чинних норм КПК України та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, слід розглядати як важливі елементи механізму забезпечення права людини на справедливий судовий розгляд. Виділено основні аспекти, що визначають їх сутність, як то забезпе­чення за допомогою повернення судом обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру та клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру прокурору конституційних прав обвинуваченого і потерпілого на судовий захист і доступ до право­суддя, а також реалізація інших засад кримінального провадження. Констатовано, проаналізувавши законодавче регулювання існуючих інститутів повернення в судовому провадженні в першій інстанції, їх обмежене нормативне закріплення, що може призвести до зловживань на досудовому розслідуванні, затягування розгляду, порушення прав і інтересів учасників кримінального провадження.

Висновки. За результатами дослідження рекомендовано формалізувати (нормативно закріпити) під­стави повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, встановити чітко визначені строки усунення ним виявлених недо­ліків та законодавчо закріпити обов’язок прокурора негайно направити обвинувальний акт, клопотан­ня про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до суду після усунення виявлених недоліків.

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон від 13 квітня 2012 року № 4651-VI / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. Київ, 2012. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 13.06.2019).
2. Ігнатюк О.В. Судове провадження у першій інстанції в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук. Ірпінь : УДФС, 2013. 227 с.
3. Калужинський О.В. Оціночна діяльність судді у підготовчому провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2015. 20 с.
4. Крушинський С.А. Подання доказів у кримінальному судочинстві України : монографія. Хмельницький: Хмельниц. ун-т упр. та права, 2017. 246 с.
5. Колодчин В.В. Повноваження прокурора в судовому провадженні у першій інстанції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. 20 с.
6. Торбас О.О. Форми закінчення досудового розслідування за кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2015. 19 c.
7. Шминдрук О.Ф. Підготовче провадження в кримінальному процесі України: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Київ, 2016. 210 с.
8. Тахтаров М.П. Прокурор у підготовчому судовому провадженні : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 229 с.
9. Колодчин В.В. Повноваження прокурора в судовому провадженні у першій інстанції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. 20 с.
10. Колодчин В.В., Туманянц А.Р. Повноваження прокурора в судовому провадженні у першій інстанції: монографія. Харків : ТОВ «Оберіг», 2016. 228 с.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
62-65
Розділ
СЕКЦІЯ 6 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШ