ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Володимир Сергійович Бондар
Ключові слова: варіативність індивідуальних ознак, дескриптори, ідентифікація, інформація, інформаційна система, контурний аналіз, кореляція, метод, розпізнавання образів

Анотація

Мета. Метою статті є визначення поняття, формування системи та конкретизація завдань інформа­ційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності.

Методи. Методологічною основою є система методів, прийомів і засобів наукового пізнання, яка в такій якості являє собою комплекс методів та підходів: системний аналіз, структурно-функціональний аналіз, а також логічні правила формулювання понять.

Результати. У статті визначено поняття, сформовано систему та конкретизовано завдання інформацій­но-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності. Обґрунтовано, що інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності включає дані та первинну інформацію, отриману шляхом пе­ретворення даних в інформаційній системі певного рівня, інформацію, отриману в процесі перероблення первинної інформації, яка використовується для цілей стратегічного, тактичного і оперативного аналізу, методи та методики аналізу як технічний інструментарій для виконання аналітичних процедур, у проце­сі застосування яких досягається поставлена мета аналізу. Продемонстровано приклади використання аналітичних інструментів у судово-експертній діяльності, зокрема комбінованого алгоритму порівняння ознак, який включає порівняння об’єктів методом потенційних функцій та методом контурного аналізу. Доведено, що завданнями інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності є надан­ня повної, актуальної та релевантної інформації, застосування результативних методів аналізу, підвищен­ня наочності подання результатів аналізу для слідчого та судового експерта.

Висновки. Обґрунтовано, що комплекс інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності повинен забезпечувати вибір системи ключових об’єктів аналізу, погодження стратегічних і тактичних задач розслідування з прийнятою системою об’єктів аналізу (час, місце, спосіб, обстановку події, слід-відображення тощо); перетворення обраних об’єктів у форму, необхідну для їх оброблення та аналізу комплексом інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності; складан­ня схем мережі зв’язків на кожного фігуранта; аналіз зв’язків об’єктів обліку – елементів інформаційної системи, отримання знань із використанням методик аналізу; аналітичну перевірку (прогнозування) наслідків запланованих процесуальних рішень під час досудового розслідування на предмет їх відпо­відності системі цільових критеріїв; підготовку аналітичних документів.

Посилання

1. Бондар В.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності в процесі досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з тероризмом. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 33 (2). С. 137–141.
2. Бондар В.С. Криміналістична діяльність: визначення поняття. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2016. Вип. 6. Т. 3. С. 112–117.
3. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Москва : «КНОРУС», 2011. 360 с.
4. Зачек О.І., Дмитрик Ю.І. Використання оперативного, тактичного та стратегічного аналізу у боротьбі зі злочинністю. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції: збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару 23 березня 2018 року / упорядники А.В. Баб’як, В.В. Сеник, Т.В. Магеровська. Львів : ЛьвДУВС, 2018. С. 69–76.
5. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы. Москва : РУСАКИ, 2004. 512 с.
6. Саричев Ю.О. Теоретичний підхід до інформаційного забезпечення управління у воєнній сфері. Вісник НАДУ при Президентові України (Серія «Державне управління»). 2016. № 4. С. 153–160.
7. Сіротченков Д.Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності: окремий аспект. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції: збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару 23 березня 2018 року / упорядники А.В. Баб’як, В.В. Сеник, Т.В. Магеровська. Львів : ЛьвДУВС, 2018. С. 168–171.
8. Стафиевская М.В. Бухгалтерский учет рисков в коммерческих организациях. Международный бухгалтерский учет. 2014. № 35. С. 16–29.
9. Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник / за ред. В.О. Навроцького. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 712 с.
10. Федоренко В.А., Корнилов М.В. Оценка схожести следов бойков огнестрельного оружия их цифровым изображениям. Информационные технологии и вычислительные системы. 2015. № 3. С. 16–24.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
55-61
Розділ
СЕКЦІЯ 6 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШ