МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В МЕХАНІЗМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • Вікторія Вікторівна Бабаніна
Ключові слова: кримінальне законодавство, створення, реалізація, механізм реалізації, кримінальна відповідальність, кримінально-правове регулювання, кримінально-правові відносини, кримінально- правова норма

Анотація

У зв’язку з відсутністю в теорії кримінального права ґрунтовних розробок щодо механізму створення та реалізації кримінального законодавства, а також з урахуванням співвідношення цієї категорії з кримінально-правовим регулюванням та кримінально-правовими відносинами метою статті є дослідження механізму створення та реалізації кримінального законодавства в механізмі кримінально-правового регулювання. З урахуванням специфіки теми, мети й окреслених завдань дослідження використовувались різні загальнонаукові, спеціально-наукові та філософські методи, що забезпечили об’єктивне дослідження предмета та формування ґрунтовних висновків. Серед них, зокрема, системний, який був використаний під час вивчення механізму створення кримі­нального законодавства та його реалізації як єдиного цілісного явища, що складається з окремих складових елементів; догматичний – застосовувався з метою виявлення недоліків та вивчення можливостей удосконалення структури механізму створення кримінального законодавства та його реалізації; логіко-семантичний – мав значення у процесі поглибленого вивчення категоріально-по­нятійного апарату щодо структури механізму створення кримінального законодавства та його реа­лізації. З метою забезпечення формування на основі вже існуючих у спеціальній літературі думок нових пропозицій щодо визначення структури механізму створення кримінального законодавства та його реалізації був застосований метод узагальнення. Наукова новизна. У статті досліджено механізм створення та реалізації кримінального законодавства в механізмі кримінально-правово­го регулювання. Обґрунтовано, що механізм створення та реалізації кримінального законодавства та механізм кримінально-правового регулювання співвідносяться як частина і ціле. Визначено поняття кримінально-правового регулювання (в широкому та вузькому значенні), зміст, стадії та форми їхньої реалізації. Висновки. Визначено, що кримінально-правове регулювання слід розгля­дати як процес, який охоплює як створення кримінального законодавства, так і його реалізацію. У вузькому розумінні кримінально-правове регулювання можна звести до реалізації криміналь­ного законодавства у формі дотримання, виконання, використання та застосування криміналь­но-правових норм. Доведено, що кримінальне законодавство створюється саме для врегулювання суспільних відносин, які виникають у зв’язку із вчиненням злочину чи іншого суспільно-небезпеч­ного діяння, передбаченого КК України. Обґрунтовано, що створення та реалізацію кримінального законодавства слід розглядати як окремі, хоча й взаємопов’язані, однак самостійні стадії чи рівні кримінально-правового регулювання. Початковою стадією механізму кримінального-правового ре­гулювання суспільних відносин є створення кримінального законодавства, а кінцевою – його реа­лізація. Аргументовано, що створення та реалізацію кримінального законодавства слід визнавати не лише певними компонентами кримінально-правового регулювання, але й формами реалізації кримінально-правової політики, елементами механізму дії кримінального права, складовими ча­стинами кримінально-правової практики тощо.

Посилання

1. Babanina V. Definition of the Criminal Legislation and its Correlation with Criminal Law. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2018. № 4. (109). P. 133–145. URL : https://doi.org/10.33270/011810904 (дата звернення: 30.06. 2019).
2. Babanina V. Significance of Some Legal Principles at the Stage of Creation of Criminal Legislation. Law Magazine of National Academy of Internal Affairs. 2018. № 2(16). P. 163–171. URL : https://doi.org/10.33270/04181602 (дата звернення: 20.05.2019).
3. Babanina V. Structure of Mechanism of Implementation of Criminal Legislation. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2019. № 2. (111). P. 81–86. URL : https://doi. org/10.33270/01191112.81 (дата звернення: 25.06.2019)
4. Абрамова А. Эффективность механизма правового регулирования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 Красноярск, 2006. 206 с.
5. Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 3: Проблемы теории права: Курс лекций. Москва : Статут, 2010. 781 с.
6. Берзін П.С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник : у 3-х т. Т. І.: Загальні засади. Київ : «Дакор», 2018. 404 с.
7. Вишневецкая И.Н. Практика и ее роль в механизме уголовно-правового регулирования : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Саратов, 2008. 220 с.
8. Вознюк А.А. Про деякі проблеми викладання концептуальних засад кримінально-правового регулювання суспільних відносин. Підготовка працівників міліції (поліції): державні та міжнародні стандарти: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (Донецьк, 28 квіт. 2011 р.). Донецьк, 2011. С. 217–220.
9. Грошев А.В. Функции правосознания в механизме уголовно-правового регулирования : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Екатеринбург, 1997. 366 с.
10. Гуторова Н.О. Регулювання кримінально-правових відносин: поняття, мета, способи та їх ефективність. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 18-19 жовт. 2018 р.). Харків, 2018. С. 106–110.
11. Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, принципы, політика. Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2001. 97 с.
12. Ленчик В.А. Механизмы действия права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Москва, 2002. 179 c.
13. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. Санкт-Петербург : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 339 с.
14. Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія. Харків : Право, 2012. 272 с.
15. Панов М.І. Принцип верховенства права та його реалізація у кримінально-правовому регулюванні. Кримінально- правове регулювання та забезпечення його ефективності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 18-19 жовт. 2018 р.). Харків : Право, 2018. С. 28–34.
16. Пермяков Ю.Е. Введение в основы уголовной политики : учеб. пособие. Самара : Самар. ун-т, 1993. 103 с.
17. Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. Ленинград : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1965. 188 с.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
37-43
Розділ
СЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО