ПОНЯТТЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОКАРАННЯ НА ЗАСАДАХ КУЛЬТУРО-АНТРОПОЛОГІЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

  • Олександр Васильович Козаченко
  • Марія Гагіківна Мелкікян
Ключові слова: культуро-антропологічна методологія, кримінально-правовий захід, покарання, властивості покарання, соціальна справедливість, цілі покарання, підстави застосування покарання, засуджений, судовий розсуд

Анотація

Мета даної статті полягає у формуванні нового підходу до доктринальної дефініції покарання як найбільш вживаного заходу кримінально-правового впливу на поведінку особи, яка вчинила кримі­нальне правопорушення. Задля вирішення поставленої мети запропоновано застосувати культуро- антропологічну методологію, яка, будучи поширеною на наукове дослідження покарання, вказує на необхідність забезпечення балансу інтересів людини, суспільства і держави у процесі правореалізації шляхом розширення гуманістичних засад кримінального права, відновлення та захисту прав і законних інтересів потерпілої особи заходами кримінально-правового впливу.

Результати. Використання культуро-антропологічної методології дає можливість визначити пока­рання в якості особливого виду кримінально-правового заходу примусового характеру, який застосову­ється від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину (кримінального проступку) у встановленому процесуальному порядку, реалізація якого супроводжується необхідним і достатнім обмеженням прав і свобод правопорушника і виступає актом відновлення соціальної спра­ведливості, порушеної вчиненням кримінального правопорушення. За обраного підходу базовим еле­ментом покарання виступає кримінально-правовий захід, під яким слід розуміти систему прийомів і способів здійснення примусового та реабілітаційно-заохочувального впливу держави на кримінальні практики (кримінальні правопорушення, об’єктивно протиправні діяння, зловживання правом та інші), правомірну поведінку, який здійснюється на підставі закону, детермінованого культурним середови­щем, що склалося в конкретно-історичних умовах розвитку суспільства. Покаранню як одному з видів кримінально-правових заходів притаманні об’єктивні та суб’єктивні властивості, до яких відносяться спеціальні цілі застосування покарання, система яких відображає напрямок відновлення стану соці­альної справедливості, порушеного вчиненням кримінального правопорушення; підстави застосування покарання; визначення кола осіб, до яких може застосовуватися покарання; процесуальний порядок застосування покарання, який знаходить своє відображення в судовому розсуді.

Висновки. Таким чином, культуро-антропологічна методологія забезпечує можливість оптимізу­вати нормативні характеристики покарання, що створює передумови для належного й ефективного застування покарання, який залишається найбільш витребуваним у процесі застосування норм кримі­нального права.

Посилання

1. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации. Одесса : ООО «Дизайн и полиграфия», 2000. 566 с.
2. Козаченко О.В. Архітектоніка кримінально-правового впливу: поняття, властивості та система кримінально-правових заходів. Вісник асоціації кримінального права України. 2017. Вип. 1(8). С. 22–40.
3. Козаченко О.В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція. Право України. 2013. № 1-2. С. 351–357.
4. Козаченко О.В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічний вимір : монографія. Миколаїв : Іліон, 2011. 504 с.
5. Козаченко О.В., Мусиченко О.М. Культуро-антропологічний вимір справедливості кримінально-правового впливу: світові здобутки та національні надбання. Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: колективна монографія / за заг. ред О.А. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 120–135.
6. Кримінально-правові заходи в Україні : підручник / за ред. професора О.В. Козаченка. Миколаїв : Іліон, 2015. 216 с.
7. Макаренко А.С. Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні : монографія. Одеса : Юридична літера¬тура, 2013. 272 с.
8. Стрельцов Є. Деякі роздуми про правову сутність та соціальні завдання кримінального права. Право України. 2010. № 9. С. 102–109.
9. Туляков В.О. Кримінальне право сучасності: криза доктрини чи криза юрисдикції? Право України. 2010. № 9. С. 42–48.
10. Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. Москва : Госюриздат, 1958. 210 с.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
44-49
Розділ
СЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО