РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОСТУПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

  • Сергій Васильович Циганок
Ключові слова: державне управління, євроінтеграція, реформа, державні послуги, атестація

Анотація

Метою статті є виокремлення проблемних питань у реформуванні державної служби та ролі органів прокуратури в підвищенні якості надання послуг і рівня довіри населення. Методи. Під час визначен­ня та опрацювання напрямів реформування державного управління використано теоретико-прогнос­тичний метод. Результати. Визначені напрями реформування державного управління: формування і координація державної політики; модернізація державної служби та управління людськими ресурсами; забезпечення підзвітності органів державного управління; надання адміністративних послуг; управ­ління державними фінансами. Наголошено на необхідності підняття рівня довіри громадян до держав­них інститутів публічної влади під час проведення реформ. Стаття висвітлює проблеми реформування державної служби в контексті євроінтеграційного процесу України та роль прокуратури в зазначеній реформі. На підставі аналізу нормативно-правових актів, що визначають зазначені напрями, порушено проблемні питання щодо проходження державної служби в органах прокуратури та Державному бюро розслідувань. Наголошено, що ефективне державне управління передбачає здатність країни надавати адміністративні послуги і забезпечувати її економічне зростання і конкурентоспроможність на міжна­родній арені. Реформа державної служби значною мірою визначає успіх і інших реформ, результати яких безпосередньо залежать від якості управлінських рішень державних органів. Визначені напрями реформування державного управління: формування і координація державної політики; модернізація державної служби та управління людськими ресурсами; забезпечення підзвітності органів державно­го управління; надання адміністративних послуг; управління державними фінансами. Доведено, що реформа державної служби значною мірою визначає успіх і інших реформ, результати яких безпосе­редньо залежать від якості управлінських рішень державних органів. З’ясовано, що реформа держав­ної служби є складовою частиною більш загальної реформи державного управління (публічної адмі­ністрації) разом із реформою системи органів виконавчої влади, реформою адміністративних послуг, реформою системи публічних фінансів. Зроблено висновки, що проведення реформи у сфері держав­ного управління взагалі та органів прокуратури зокрема може дати такі результати: підвищення якості державних послуг, які будуть надаватися компетентним персоналом. Служба в прокуратурі повинна бути деполітизованою, стабільною і професійною, орієнтовною на громадян для виконання завдань в інтересах держави, прозорою і підконтрольною громадянському суспільству. На кінцевому етапі це приведе до підвищення рівня довіри громадян до влади і державних інститутів, що є найголовнішою запорукою успіху реформ.

Посилання

1. Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України. URL : http://razumkov. org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy (дата звернення: 20.06.2019).
2. Реформа держслужби. Чи справді зарплати вирішують все? URL : https://rpr.org.ua/civil-servic/ (дата звернення: 20.06.2019).
6. Нова державна служба: європейська модель належного управління для України. URL : http://www.center.gov.ua/ blog/item/1873B8 (дата звернення: 20.06.2019).
7. Рекомендація (2000) 19 Комітету міністрів Ради Євро¬пи державам-членам «Щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя». URL : https://wcd.coe.int/ViewDoc. jsp?id=1568277&Site=DC (дата звернення: 20.06.2019).
8. Стратегія. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/474-2016-%D1%80 (дата звернення: 20.06.2019).
9. Про прокуратуру : Закон України від 28.08.2018 № 1697-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення: 20.06.2019).
10. Бабенко В.І. Прокуратура в системі органів публічної влади. Європейські перспективи. 2014 № 4. С. 12–15. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_4_4 (дата звернення: 20.06.2019).
11. В Академії відбувся круглий стіл «Державна служба в Україні: шляхи реформування». URL : http://napu.com. ua/uk/2019/05/v-akademiyi-vidbuvsya-kruglyj-stil-derzhavna-sluzhba-v-ukrayini-shlyahy-reformuvannya/ (дата звернення: 20.06.2019).
12. Про державну службу : Закон України від 1 грудня 2015 року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст. 43.
13. Наулік Н., Горзов А. Особливості правового статусу керівника державної служби в місцевій прокуратурі. Актуальні проблеми правознавства. 2018. Випуск 1(13). C. 96–10
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
33-36
Розділ
СЕКЦІЯ 4 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО