ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

  • Лілія Юріївна Веселова
Ключові слова: інформаційна сфера, національна безпека, інформаційне суспільство, кібернетичний простір, кібернетичні загрози

Анотація

Мета. Під час дослідження визначити проблеми та перспективи правового регулювання кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни та виробити на цій основі науково обґрунтовані пропозицій до національного безпекового законодавства України.

Методи. Методологічною основою дослідження є система загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, а саме формально-логічний метод, логіко-семантичний метод та метод моделювання.

Результати. У статті проаналізовано особливості державної політики України у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни. Після вивчення та аналізу наукових досліджень бага­тьох провідних учених у галузі адміністративного, конституційного та інших суміжних галузей права щодо проблематики кібернетичної безпеки та державної політики констатовано, що державна політика у сфері забезпечення національної безпеки (кібернетичної безпеки) відноситься до вищого інтегрованого елемента внутрішньої та зовнішньої політики України та являє собою систему цілей, а також сукупність принципів, норм, напрямків та форм діяльності органів державної влади у сфері забезпечення національної безпеки (кібернетичної безпеки) та стійкого соціально-економічного розвитку країни. Охарактеризовано Стратегію національної безпеки України, яка має загальнонаціональний характер та визначає загрози національній безпеці (кібернетичної безпеки) держави, першочерговою з яких у теперішніх складних для системи державного управління умовах виступає агресія Російської Федерації на території України.

Висновки. У статті зроблено висновок, що існує необхідність щодо запровадження системи за­ходів, які включають: подолання декларативного характеру законодавства і скорочення розриву між законодавством і правозастосовною діяльністю в кібернетичній сфері, уточнення загроз кібернетичної безпеки України, а також утворення нових інститутів на кшталт Національного координаційного центру кібернетичної безпеки, які визначають рамки взаємодії і правил поведінки в Інтернет-просторі. У статті доведено, що окремі недоліки та рамковий характер Доктрини інформаційної безпеки України знижують ефективність і обмежують сферу її застосування, визначають хибний напрямок розвитку законодавства в кібернетичної сфері та вносять плутанину в процесі його застосування. У статті робиться висновок, що для належного забезпечення кібернетичної безпеки доцільним буде утворення відповідної системи правових відносин, що, у свою чергу, неможливо без перегляду категоріального апарату, доктринального і концептуального фундаменту законодавства в інформаційній сфері.

Посилання

1. Гібридна війна: in verbo et in praxi : монографія / Донецький національний університет імені Василя Стуса / під заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 412 с.
2. Про національну безпеку : закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 31. Ст. 241.
3. Довгань О.Д., Доронін І.М. Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту : монографія. Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2017. 107 с.
4. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні : монографія. Київ : Основи, 2002. 750 с.
5. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. Москва : Юристъ, 2001. 444 с.
6. Падалко Г.В. Функції держави у сфері місцевого самоврядування в Україні : дис... канд. юрид. наук : 12.00.02. Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2007. 224 с.
7. Юридична енциклопедія : у 6 т; редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Укр. Енцикл., 2003. URL : http leksika.com.ua/19320925 (дата звернення: 30.06.2019).
8. Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
9. Манилов В.Л. Теория и практика организации системы обеспечения национальной безопасности : дис. д-ра полит. наук. Москва, 1995. 366 с.
10. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» : указ Президента України від 15.03.2016 № 96/2016. Офіційний вісник України. 2016. № 23. Ст. 899.
11. Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». URL : http://www. niss.gov.ua/catalogue/33/ (дата звернення: 15.06.2019).
12. Цивільний кодекс України : закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.
13. Господарський кодекс України : закон України від 16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
14. Кримінальний процесуальний кодекс : закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. Ст. 88.
Опубліковано
2019-11-05
Сторінки
23-27
Розділ
СЕКЦІЯ 4 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО