МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ЗА ТРУДОПРАВОВОЮ РЕГЛАМЕНТАЦІЄЮ

  • О.В. Демченко
Ключові слова: правове регулювання, механізм правового регулювання, трудові відносини, трудовий договір, дистанційна робота, дистанційна зайнятість, державна служба, законодавство

Анотація

Стаття присвячена аналізу механізму правового регулювання дистанційної зайнятості окремого виду суспільних відносин за умовами трудового договору. В статті розкрито поняття «дистанційна ро- бота». Звернено увагу на складники механізму правового регулювання трудових відносин. За допо- могою аналізу трудового законодавства іноземних країн досліджено механізм правового регулювання дистанційної роботи для окремих категорій державних службовців.

Посилання

1. Кравчук О.І. Нестандартні форми зайнятості в умовах формування мережевої економіки. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2014. № 1118, Вип. 88. С. 29–35.
2. Décret relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature du 11 février 2016. №° 2016-151 URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/RDFF1519812D/jo/texte (дата звернення: 20.08.2018).
3. Сімутіна Я.В. Щодо механізму правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах. Часопис Київського університету права. 2015. № 3. С. 189.
4. Куракін О.М. Структура механізму правового регулювання. Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. № 35(Частина 2). С. 49.
5. Сімутіна Я.В. Механізм правового регулювання трудових відносин: Методологічний аспект URL: http://journals.uran.ua/sr_law/issue/view/8691 (дата звернення: 10.09.2018).
6. Демченко О.В. Методы правового регулирования дистанционной работы: правовое исследование опыта Франции. Legea si viata. 2018. № 11/2 (323). С. 38–40.
7. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування : автореф. дис. … доктора юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2006. 38 с.
8. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 11.09.2018).
9. Величко Л.Ю. Дія норм трудового права на правове регулювання праці державних службовців. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/4/02.pdf (дата звернення: 08.07.2018).
10. Носенко В.О. Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників в Україні: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2015. 190 с.
11. Ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail du 22 septembre 2017. №°2017-1387 URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordinable/2017/9/22/MTRT1724787R/jo/texte (дата звернення: 01.11.2017).
12. Code du travail du 1 mars 2008. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050 (дата звернення: 02.11.2017)
13. Браун Е.А. Применение норм о дистанционной работе в государственных органах. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-norm-o-distantsionnoy-rabotev-gosudarstvennyh- organah (дата звернення: 04.09.2018).
Опубліковано
2019-04-17
Сторінки
42-45
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ